Loivat katot – tulityönä asennettavat bitumikermit

4.9.2020 | Ratkaisut

Loivat katot ovat kaltevuudeltaan loivempia kuin 1:10:een. Loivat katot toteutetaan vedenpainetta kestävillä ratkaisuilla. Tulityönä asennettavat bitumikatteet varmistavat loivien kattojen vedenpitävyyden. Tulityönä asennettavat kermit ovat hitsattavia, kuumabitumilla liimattavia tai kuumailmatekniikalla saumattavia kermejä. Loivat katot voivat olla käännettyjä, tuulettuvia tai suljettuja rakenteita. 

Kermin valintaan vaikuttaa katon kaltevuus, kermin sijainti rakenteessa, käyttötarkoitus ja alustan ominaisuudet. Valintaan vaikuttavien tekijöiden pohjalta Katepal julkaisee omat käyttösuosituksensa. Käyttösuositukset pohjautuvat Kattoliiton Toimivat katot 2019 -julkaisuun ja RIL 107-2012 -ohjeisiin käyttöluokan ja valittavien kermien osalta. Myös käytettävien työtapojen, kiinnitysvaihtoehtojen sekä yksityiskohtien toteutuksen osalta suosittelemme noudatettavaksi näiden julkaisujen ohjeita. 

Vedeneristys- ja tuoteluokat 

Loivien kattojen vedeneristeet jaotellaan tuoteluokkiin TL1, TL2 ja TL3 ominaisuuksiensa perusteella (Kattoliitto Toimivat Katot 2019). Kermiyhdistelmille esitetään vaadittujen tuoteluokiteltujen kermien yhdistelmät vedeneristysluokan mukaisesti. Eri vedeneristysluokkia ovat VE40, VE80 ja VE80R. VE40 toteutuksen minimikaltevuus on 1:40. VE80 ja VE80R vedeneristysluokkien minimikaltevuus on 1:80. VE80R:lla tarkoitetaan rakennetta, jossa vedeneristys joutuu rasitukselle, tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi liikennöidyt kannet tai viherkatot. 

VE40 vedeneristysluokan minimikaltevuus on 1:40 ja se voidaan toteuttaa monikerroskatteena, jonka minimivaatimus on yhdistelmä TL3 tuoteluokan aluskermi ja TL2 tuoteluokan pintakermi. VE40 vedeneristysluokka voidaan toteuttaa myös ilman aluskermiä TL1 tuoteluokan yksikerroskatteella. 

VE80 vedeneristysluokan minimikaltevuus on 1:80 ja se voidaan toteuttaa kaksikerroskatteena tuoteluokan TL2 kermiyhdistelmällä. Aluskermi ja pintakermi ovat tällöin vähintään tuoteluokan TL2 tuotteita. Pintakerminä voidaan käyttää myös tuoteluokan TL1 tuotteita. 

VE80R vedeneristysluokan minimikaltevuus on 1:80 ja kermiyhdistelmän vaatimuksena vähintään 3- kertainen vedeneristys TL2 tuoteluokan kermein. Kermiyhdistelmässä voidaan käyttää myös tuoteluokan TL1 tuotteita. 

Puualusta 

Loivan katon puualustan tulee olla notkumaton, sileä ja kuiva. Riittävästä tuuletuksesta on huolehdittava, tuuletusraon on oltava loivalla katolla vähintään 200mm. Ilmanotto- ja poistoaukot on suunniteltava siten, että rakenne tuulettuu painovoimaisesti. 

Puu- tai rakennuslevyalustalle aluskermi kiinnitetään alustaansa piste- ja saumaliimaten tai sauma- ja raitahitsaten. Aluskermit, joissa on hitsausbitumia kauttaaltaan tuotteen alapinnassa asennetaan sauma- ja pistehitsaten. Puualustan kosteuselämisen takia kauttaaltaan kiinnitys ei ole suositeltavaa. Aluskermin valinta tapahtuu kattokaltevuuden ja kiinnitystavan mukaisesti.  

Puualustalla aluskermien kiinnitys varmistetaan mekaanisin kiinnikkein, soveltuva kiinnike on esimerkiksi ruuvi ja prikka yhdistelmä. Suunnittelija määrittää kiinnikemäärät ja –tyypit tapauskohtaisesti. Mekaanisten kiinnikkeiden määrä on Toimivat Katot 2019- julkaisun mukaisesti 2 kpl/m katon keskialueilla ja 4 kpl/m räystäs- ja nurkka-alueilla tai tuulikuormalaskelmaan perustuvan kiinnikelaskelman mukaisesti.  

Saneerauksissa vanhalle puualustalle ei suositella hitsattavia aluskermejä tulipaloriskin takia. 

Pintakermit hitsataan aina kauttaaltaan aluskermin päälle.  

Liimattavat kermit: 

 • K-ES TL3  
 • K-MS 170/3000 

Hitsattavat kermit: 

 • K-TES TL3 
 • K-TMS 170/3300 TL2 
 • K-PS 170/5000 (pintakermi) 
 • ElementBase TL2 

Betonialusta 

Betonialustan vaatimuksena on puuhierretty pinta, josta on poistettu tartuntaa heikentävät pinnat kuten sementtiliima. Betoni pohjustetaan bitumiliuoksella, joka varmistaa kermien tarttumisen alustaan. Soveltuva pohjuste on K-80 tai K-100 bitumipohjuste. Betonipohjaisia alustoja voivat olla betoni, kevytbetoni tai kevytsorabetoni. Betonialustalle valitaan kermit halutun käyttöluokan mukaisesti, kermeiksi soveltuvat kuumabitumilla liimattavat tai hitsattavat kermit. 

Aluskermit kiinnitetään alustaansa kauttaaltaan tai osittain riippuen alustan ominaisuuksista ja vedeneristyksen sijainnista rakenteessa.  

Rakenteissa, joissa vedeneristys sijoittuu muiden rakenteiden alle kiinnitetään bitumikermit kauttaaltaan alustaansa. Tällöin mahdollisten vuotojen paikantaminen on helpompaa – vuodot eivät pääse etenemään rakennekerrosten välissä. Kermien tartunta varmistetaan vetokokeella. Käännettyjen kattojen vaatimuksena tartunnalle on 50% siltarakenteiden SILKO-tartuntavaatimuksista. 

Betonialustaisilla vesikatoilla kuten parveke-elementeissä kermit kiinnitetään vain osittain alustaansa. Kermien kiinnitys varmistetaan mekaanisesti.  

Kevytsorakatoilla betonivalun päälle kermit kiinnitetään vain osittain pohjustamatta alustaa bitumipohjusteella. Käytettäessä kevytsorabetonilaattoja kermit kiinnitetään kauttaaltaan laattoihin ilman pohjustetta. Kermien kiinnitys varmistetaan mekaanisesti tai suojakiveyksellä. 

Pintakermit hitsataan kauttaaltaan aluskermin päälle.  

Lisätietoa tartunta- ja alustavaatimuksista Toimivat Katot 2019–  ja RIL 107-2012 -julkaisuista. 

Liimattavat kermit: 

 • K-ES TL3  
 • K-MS 170/3000 

Hitsattavat kermit: 

 • K-TES TL3 
 • K-TMS 170/3300 
 • K-PS 170/5000 

Lämmöneristealusta 

Bitumisten vedeneristeiden alustaksi valittavien lämmöneristeiden on oltava käyttötarkoitukseen suunniteltuja. Lämmöneristeiden täytyy kestää lämpötilavaihtelut, joita aiheutuu kuumabitumilla liimauksessa tai nestekaasuliekillä hitsattaessa ilman suuria muodonmuutoksia. 

Lämmöneristealustaa käytetään suljetuissa rakenteissa höyrynsulun tai vesikatteen alustana. Bitumikermit kiinnitetään aina kauttaaltaan lämmöneristealustaan. Soveltuva aluskermin asennustapa on kuumabitumiliimaus. Eristelevyjä ei pohjusteta ennen kermien asennusta. 

Suunnittelija määrittää kiinnikemäärät ja –tyypit tapauskohtaisesti. Mekaanisten kiinnikkeiden määrä on Toimivat Katot 2019- julkaisun mukaisesti 2 kpl/m2  katon keskialueilla ja 4 kpl/m räystäs- ja nurkka-alueilla tai tuulikuormalaskelmaan perustuvan kiinnikelaskelman mukaisesti. Lämmöneristeet voidaan kiinnittää mekaanisesti ennen vedeneristystä, jotta varmistetaan lämmöneristelevyjen pysyminen paikallaan ennen vedeneristystöitä. 

Pintakermi hitsataan kauttaaltaan aluskermin päälle. 

Liimattavat kermit: 

 • K-ES TL3  
 • K-MS 170/3000 

Hitsattavat kermit: 

 • K-PS 170/5000 

Lisätietoa kermien tuoteluokituksista, kiinnitystavoista ja muista vaatimuksista löytyy Toimivat Katot 2019 julkaisusta

 • TL3 tuotteet 
 • TL2 tuotteet 
 • TL1 Tuotteet 
Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä