K-36 Tätklister

Bruksanvisning:
Uppbevaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användningen. Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett. Porösa eller dammiga ytor bestryks först med primern K-80. Bred ut klistret i ca 1 mm skikt. (T ex med en 4 x 4 mm tandad spackel. Håll spackeln i 45° vinkel). Pressa samman ytorna omsorgsfullt for undvikande av luftinneslutningar och tryck kraftigt samman tills klistret tränger ut ur fogen. Jämna till sist med spackel det klister som trängt ut. Klistret fäster väl också på fuktiga ytor. Arbetstemperatur vid klistring +5…+50 °C. Åtgången är ca 1 l/m2. Placera inga föremål på fogen innan den härdat. Fläckar och redskap rengörs mekaniskt och med lacknafta. Vid inomhusbruk är det viktigt att den strukna ytan torkat (lösningsmedlet avdunstat) innan utrymmet tas i bruk.
Egenskaper:
Svart, icke flytande och väderbeständig massa. Värmebeständighet > +100 °C, men flyter inte heller vid högre temperaturer. Dammtorrt vid +20 °C efter ca. 5 timmar. Härdningstid 1-14 dygn beroende på skikttjockleken.
Lagring:
På torrt ställe i skydd mot sol och hetta.
Miljövårdsinstruktion:
Torkad produkt och tom förpackning kan deponeras på avstjälpningsplats. Avfall som innehåller färsk produkt är riskavfall, som måste deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner.

  • K-36 Tätklister
  • -
  • -
Detaljerad produkt- och förpackningsinformation
Material
SBS-elastomer bitumen

EAN6417443503601641744350361864174435036326417443503663
Vikt (kg)0.41.23.612
Volym0.3 l1.0 l3.0 l10.0 l
Instruktioner och material
Annan information